|

Analiza tržišta i konkurencije

Analiza tržišta i konkurencije

Analiza tržišta i konkurencije idu ruku pod ruku. Istraživanje tržišta vam pomaže da procenite potencijal za svoje proizvode i usluge. Analiza konkurencije vam pomaže da svoje poslovanje učinite jedinstvenim. Kombinujte ih da biste pronašli konkurentsku prednost za svoje preduzeće.

Rezultati analize pomažu u razumevanju potreba i preferencija kupaca, kretanju trendova u industriji i proceni konkurenata na tržištu. Ovi podaci se koriste kako bi se donosile kvalifikovane odluke o marketinškim i konkurentskim strategijama, razvoju proizvoda, cenama, distribuciji, kao i druge poslovne odluke.

3C model marketinga (company, customers, competitors) je razvio Kenichi Ohmae i jedan je od najvažnijih alata koji pomaže organizacijama da osmisle svoju marketinšku strategiju. Kako ni jedno preduzeće ne radi samo za sebe, već svoje rezultate ostvaruje na tržištu, model uzima u obzir sposobnosti preduzeća, snagu konkurenata i preferencije kupaca. Zajedno sa 4P modelom, poznatim kao marketing miks, ključni je okvir za razradu uspešne poslovne strategije.

Tržište i konkurencija

U marketingu, termin tržište odnosi se na grupu pojedinaca ili organizacija koje su zainteresovane za proizvod ili uslugu, imaju sredstva da to kupe i dozvoljeno im je, po zakonu ili drugom regulativom, da nabavljaju proizvod ili uslugu. Osnovni elementi tržišta su: ponuda, tražnja i cena.

Tržišni udeo je pokazatelj koliko dobro se kompanija nosi sa svojom konkurencijom na ukupnom ili ciljnom tržištu. Prema veličini tržišnog udela, firme zauzimaju neku od sledećih konkurentskih pozicija na tržištu:

Tržišni lider: preduzeće sa najvećim udelom na tržištu, obično predvodi u promenama cena, uvođenju novih proizvoda, pokrivenosti prodajnih kanala i intenzitetu promotivnih aktivnosti. Tržišni izazivač: konkurentsko preduzeće koje snažno nastoji da poveća svoj udeo na tržištu. Tržišni pratilac: preduzeće koje želi da zadrže udeo na tržištu, prati aktivnosti lidera i ne izlaže se riziku.

Tržišni tamponer: preduzeće koje opslužuju male segmente (tržišne niše), koje nisu obuhvatila druga preduzeća.

Konkurentska analiza uključuje prepoznavanje i proučavanje vaših direktnih i indirektnih konkurenata, kako bi otkrili njihove snage i slabosti u odnosu na vaše.

Bilo da vodite posao ili igrate fudbal, poznavanje konkurencije je ključno za uspeh. Iako ne postižete golove u svojoj kancelariji, vaš cilj je da osvojite kupce svojim proizvodima. Metod priprema za sportiste i vlasnike preduzeća je sličan – kada shvatite svoje prednosti i slabosti u odnosu na konkurente, možete da definišete odgovarajuću strategiju i razradite pobedničku taktiku.

U osnovi, poslovni konkurenti mogu se razvrstati u sledeće kategorije:

Konkurenti koje nude iste proizvode ili usluge

Ovaj oblik konkurencije najlakše uočavamo i nazivamo ga direktnom konkurencijom. Istaknuti primeri su Coca Cola i Pepsi ili Hyundai Tucson i Toyota RAV4. Konkurenti nude proizvode koji su približno isti po svojim karakteristikama, koriste iste tehnologije, zadovoljavaju iste potrebe i namenjeni su istim kupcima.

Konkurenti koje nude slične proizvode ili usluge

Samsung, Apple i Huawei proizvode pametne telefone koji u osnovi zadovoljavaju iste potrebe kupaca, ali koriste različite tehnologije da to ostvare. Samsung je baziran na Androidu, IPhone ima iOS, dok je Huawei razvio HarmonyOS. Svaka od ovih tehnologija ima određenih prednosti i mana, pa se tako i proizvodi međusobno razlikuju.

Konkurenti koji u budućnosti mogu ponuditi iste ili slične proizvode ili usluge

Converse je bila prva kompanija koja je 1917. godine proizvela košarkaške patike – legendarne starke (All Star). Puma Clyde je postala najpopularnija košarkaška patika 70-ih u Americi. Ranih osamdesetih smo ovde igrali košarku u Adidas Top Ten modelu. Nike je sedamdesetih godina prošlog veka proizveo dva modela košarkaških patika, da bi 1985. počeo saradnju sa Džordanom i od tada više ništa nije bilo isto.

Konkurenti koji mogu uzrokovati prestanak potreba za određenim proizvodima ili uslugama

Mada je njihov inženjer izumeo digitalnu kameru, u Kodaku nisu prepoznali njen potencijal. Tako je nekada vodeće svetsko ime u svetu fotografskih aparata i filmova, kompanija čiju su kameru koristili i astronauti u misiji Apolo 11 na površini Meseca, izgubila trku i tržište pojavom digitalnih foto aparata.

Analiza

Koraci u istraživanju i analizi tržišta i konkurencije

Istraživanje tržišta i konkurencije podrazumeva identifikaciju i procenu različitih unutrašnjih i spoljašnjih faktora i uslova na posmatranom tržištu. Uobičajeno se sastoji od sledećeg niza koraka:

 1. Definisanje obima i ciljeva


  Istraživanje tržišta je postupak sistematskog prikupljanja, obrade, analize i interpretacije podataka u cilju dobijanja informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka. Može biti sveobuhvatno ili usmereno na prepoznavanje i rešavanje nekog specifičnog poslovnog problema.

  Definisanje obima i sadržaja analize tržišta se usklađuje sa ciljevima istraživanja, a određuje koje tržište i proizvode ili usluge će analiza obuhvatiti, te izbor metoda prikupljanja i načina analize podataka. Dobra priprema će osigurati uspešno i učinkovito istraživanje tržišta, koje će vam pružiti važne informacije potrebne za donošenje ključnih poslovnih odluka.

 2. Procena veličine tržišta


  Veličina tržišta može značiti različite stvari u različitim kontekstima, ali generalno je to broj ljudi ili firmi koji se mogu računati kao potencijalni kupci vaših proizvoda ili usluga, odnosno ukupni prihod od prodaje koji potencijalno možete ostvariti u posmatranom periodu. Procena veličine tržišta može vam dati procenu broja kupaca, potencijalnog obima prodaje i tokova prihoda.

 3. Identifikovanje tržišnih trendova i stope rasta


  Rast tržišta i tržišni trendovi su suštinski faktori koje treba redovno razmatrati kako biste mogli da preduzmete pravovremene akcije i u skladu sa tim fino podesite svoje poslovanje i strategije. Trendovi vam ukazuju da li se tržište povećava ili smanjuje, te kako se i zašto tržište menja.

 4. Analiza konkurencije


  Da ostvarite određenu prednost u odnosu na konkurenciju, morate da razumete svoje konkurentsko okruženje, kako biste pronašli najbolju strategiju za pozicioniranje svog brenda na tržištu.

  Porterova analiza pet sila nudi solidnu osnovu za analizu – ne samo konkurenata, već i faktora koji utiču na intenzitet konkurencije — od novih učesnika do postojećih rivala, te dodatnih proizvoda i usluga koje možda još niste razmatrali.

 5. Analiza kupca


  Analiza kupaca je proces prikupljanja i analize informacija o vašim potencijalnim kupcima, radi boljeg razumevanja njihovih potreba, želja, navika i ponašanje prilikom kupovine.

  Analiza kupca obično počinje istraživanjem osnovnih karakteristika kupaca, kao što su geografske, demografske, psihografske i druge karakteristike, a završava sa „Jobs-to-be-done“ pristupom. U suštini, sagledavamo sve faktore koji su uključeni u kreiranje profila kupca na određenom tržištu.

  Analiza svakako treba da bude usmerena na razumevanje potreba i ponašanja kupaca. Prodavci obično imaju razvijene baze podataka o tome ko kupuje, šta se kupuje, gde i kada se kupuje, ali često ne znaju mnogo o tome zašto kupci kupuju određeni proizvod.

 6. Sistematizacija rezultata


  Koraci koje ste preduzeli da biste izvršili analizu tržišta trebalo bi da otkriju širok spektar uvida koje morate da razmotrite pre nego što odredite svoje poslovne, prodajne i marketinške planove i strategije.

  Poslednji korak je da prikupite svoje nalaze i organizujete ih da biste procenili kako možete:

  – Iskoristite svoje prednosti
  – Umanjite svoje slabosti
  – Iskoristite prilike na tržištu
  – Smanjite uticaj bilo kakvih pretnji

  Jedan od najboljih načina da sistematizujete rezultate je SWOT analiza.

Usluge analize tržišta i konkurencije

Dakle, svrha analize tržišta i konkurencije je da omogući preuzeću da ostvari uvide u mogućnosti za postizanje održive prednost nad svojom konkurentima u efikasnijem zadovoljavanju potreba ciljanih kupaca.

Naše usluge istraživanja tržišta i analiza prikupljenih podataka pomažu preduzećima da identifikuju mogućnosti rasta i razviju konkurentnu strategiju zasnovanu na razumevanju potreba kupaca i dinamike tržišta.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!